Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Villa förort

Värdefull mark kan bebyggas

Bild på torg i VallastadenBild på torg i Vallastaden

Förtätning med Infrakulvert

Tidigare bredde städer ut sig på ytan men sedan en tid tillbaka vill vi förtäta stadsbilden – en hållbar stad är en förtätad stad. Men det kräver nya lösningar för att kunna utnyttja mark på bästa sätt. Infrakulvert är en sådan lösning.

Det är inte bara i Sverige befolkningen i storstäderna ökar och önskan om att bo centralt är stor. Då måste man bygga högre och tätare på mark med högt kvadratmeterpris. Inte sällan vill man även exploatera mark som tidigare av olika anledningar inte kunnat användas p g a exempelvis markförhållanden.

Genom att förlägga en infrakulvert för all underjordisk infrastruktur kan du utnyttja mer av den byggbara marken. Detta då man vid förläggning av rör i gatan, framförallt vid dåliga markförhållanden, behöver ha en viss lutning ut från rören (släntlutning) eller bygga stöd (spont) för att hindra jord och lera att röra sig – åtgärder som är fördyrande. Vidare är det normala att gator måste ha en bredd om 12 meter eller mer för att kunna grävas upp vid driftstörningar. I Vallastaden i Linköping, där markförhållandena dessutom är dåliga, har man kunnat ha en bredd mellan 8 och 10 meter på många ställen tack vare en infrakulvert. Uppskattningarna är att för varje meter kulvert som byggts har 3–4 kvadratmeter mer mark kunnat bebyggas. I Vallastaden blir det cirka 4 500 kvadratmeter.

Vidare områden med hög grundvattennivå och dåliga markförhållanden med till exempel lera, silt och berg där traditionell förläggning inte fungerar, bli till värdefull mark för bostäder genom en lösning med Infrakulvert.

Det har dock funnits kritik mot dagens förtätning och exploatering av våra städer. Bland annat ser man en risk med att grönska och grönområden försvinner. Även då är Infrakulverten en bättre lösning då den medger plantering av träd på ett helt annat sätt än traditionell förläggning. Dels då trädens rötter inte kan tränga in i den helt täta kulverten, dels då du inte riskerar att behöva gräva igen och därmed skada träden.  Att kunna plantera träd betyder också du bidrar till en bättre hantering av dagvattnet.