Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Artikel

Filip Bergman, doktorand på Linköpings Universitet

Hej Filip Bergman, doktorand på Linköpings Universitet vars avhandling har den preliminära titeln: ”Är en infrakulvert en hållbar lösning för stadens ledningsbundna infrastruktur? En systemstudie av livscykelprestanda, konkurrenskraft och olika affärsmodeller”. Varför är det ett viktigt ämne? 

– Stadens ledningsbundna infrastruktur har under lång tid förvaltats med ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv, och den förläggningsteknik som oftast används innebär schaktning vid både installation och då näten är i drift. Schaktningen leder till en mängd negativa effekter på ekonomi, miljö och samhälle utmed livscykeln. Detta har lett till att schaktfria metoder för både installation och förvaltning fått ett större fokus. En av dessa lösningar är att placera ledningsnäten i en kulvert som den i Vallastaden är ett exempel på. Att placera ledningsnäten in en skyddande tunnelkonstruktion som kan besökas av ledningsägare ger tillgång till ledningsnäten utan att schaktning krävs, vilket är en stor fördel.

Hur ser forskningsläget ut i frågan?
– Den rådande kunskapsnivån kring infrakulvertens hållbarhetsprestanda är låg i den akademiska litteraturen. Många av de för- och nackdelar som lyfts fram saknar empiriskt stöd. För att ge ledningsägare möjlighet att välja den mest hållbara tekniken vid installation så krävs ytterligare studier som genom olika typer av metoder utvärderar teknikens implikationer på ekonomi, miljö och samhälle.

Hur ser upplägget ut för din doktorsavhandling?
– Första delen av avhandlingen fokuserar på infrakulvertens hållbarhetsprestanda jämfört med konventionella metoder(schaktning) där olika typer av analyser används för att öka kunskapen kring kritiska faktorer och potentiella förbättringsåtgärder. Kommande delar kommer att fokusera på hur beslutsprocessen kring val av teknik för förläggning av ledningsbunden infrastruktur ser ut och hur hållbara affärsmodeller kan implementeras för en mer hållbar förvaltning.