Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Artikel

Avhandling godkänd

Filip Bergman på Linköpings Universitet har intresserat sig för Uponor Infrakulvert ända sedan den första kulverten invigdes i Linköpings innovativa stadsdel Vallastaden år 2017. Med sin forskning vill Filip bland annat bidra till en förbättrad förståelse för MUT:s (multi-utility tunnel) hållbarhetsprestanda i förhållande till konventionell installation med öppen schaktning.
 
För drygt tre månader sedan fick han sin licentiatavhandling godkänd: Sustainability performance of multi-utility tunnels: Sustainability assessments for furthering knowledge and understanding.

Grattis säger vi.

Läs avhandlingen här: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1720749&dswid=8814)